องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด ต.ตากแดด อ.เมือง จ.พังงา 82000 : www.takdaet.go.th
 
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
พนักงานส่วนตำบล
สายตรงสำนักงาน
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์
คู่มือปฏิบัติงาน อบต.
วันนี้ :
11 คน
เมื่อวาน :
92 คน
เดือนนี้ :
3,266 คน
เดือนที่แล้ว :
4,052 คน
ปีนี้ :
3,266 คน
ปีที่แล้ว :
21,691 คน
ทั้งหมด :
24,957 คน
Online: 2 user(s)
IP Address ของคุณคือ 54.234.114.202
3 กรกฎาคม พ.ศ.2561

 
 
 
 
 

นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
1.ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.1พัฒนาระบบไฟฟ้า  ประปาและบริการสาธารณะอย่างทั่วถึงทั้งตำบล
1.2ก่อสร้างปรับปรุงถนน  ซอย  สะพาน คูระบายน้ำ ให้อยู่ในสภาพที่ดีและมีมาตรฐานทั่วถึงทุกหมู่บ้าน
1.3พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
2.ด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
2.1ส่งเสริมสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การศึกษาระดับปฐมวัย
2.2สนับสนุนให้มีทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนในเขตตำบลตากแดด
2.3ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของตำบล
2.4ส่งเสริมการศึกษาและกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องแก่เด็กและเยาวชน
3.ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิติ
3.1ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างกว้างขวาง
3.2ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
3.3ส่งเสริมอาชีพและกระจายรายได้แก่ประชาชน เน้นการกระตุ้นเศรษฐกิจระดับรากหญ้า
3.4ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อและโรคระบาดในตำบล
3.5สนับสนุนให้มีการจัดตั้งกลุ่มองค์กรต่างๆในหมู่บ้าน/ชุมชน
3.6สนับสนุนภาครัฐ  ผู้นำหมู่บ้าน  ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
4.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การปลูกป่าชุมชน  ป่าชายเลน และป่าต้นน้ำ
4.2ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและแก้ปัญหามลพิษร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
4.3ปรับปรุงระบบการเก็บขยะมูลฝอยให้สะอาดและไม่ตกค้าง
4.4ฟื้นฟูแหล่งน้ำ และลำคลอง
5.ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
5.1การบริหารและการจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อประโยชน์สุขและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน
5.2พัฒนาให้เน้นระบบปฏิบัติราชการด้านการบริการประชาชน
5.3พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถทันต่อวิทยาการสมัยใหม่
6.ด้านกีฬา
6.1ส่งเสริมให้มีกิจกรรมด้านกีฬานันทนาการและความบันเทิงในชุมชน  เพื่อให้เยาวชนและประชาชนได้ร่วมกิจกรรมยามว่างป้องกันปัญหายาเสพติด
6.2ส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันกีฬาทุกระดับ