องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด ต.ตากแดด อ.เมือง จ.พังงา 82000 : www.takdaet.go.th
 
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
พนักงานส่วนตำบล
สายตรงสำนักงาน
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์
คู่มือปฏิบัติงาน อบต.
วันนี้ :
4 คน
เมื่อวาน :
92 คน
เดือนนี้ :
3,266 คน
เดือนที่แล้ว :
4,052 คน
ปีนี้ :
3,266 คน
ปีที่แล้ว :
21,691 คน
ทั้งหมด :
24,957 คน
Online: 2 user(s)
IP Address ของคุณคือ 54.234.114.202
3 กรกฎาคม พ.ศ.2561

 
 
 
 
                      
     
   
    วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น (Vision)
วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด

“ระบบโครงสร้างพื้นฐานดี เทคโนโลยีก้าวหน้าการศึกษาก้าวไกล
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์เศรษฐกิจรุ่งเรืองฟูเฟื่องประเพณีท้องถิ่น”


     
   

พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น(Mision)

    1.การพัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนให้เข้มแข็ง 2.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้ได้มาตรฐานและเพียงพอกับความต้องการของประชาชนตามศักย
ภาพของอบต.ควบคู่กับการวางผังเมืองที่ดี
3.เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีอย่างมีคุณภาพ
4.ฟื้นฟู อนุรักษ์ ส่งเสริม มรดกทางวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นภูมิปัญญา ท้องถิ่น ให้คงอยู่ท้องถิ่น และเป็นที่สนใจและดึงดูดนักท่องเที่ยว 5.สร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทรัพยากร ป่าไม้พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวส่งเสริมการเชื่อมโยงการท่องเที่ยว และพัฒนาการกีฬา
     
   

ยุทธศาสตร์ (Stategy)

   
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการปกครอง
  6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ